FANDOM


{{{product_name}}}
生產商
{{{producer}}}
產品類型
{{{product_type}}}

使用方式

  • 本模板專為任何產品(包括非物質產品)而設,主要是以商品為主
  • 只有產品名稱產品圖例生產商產品類型產地是必填
{{Infobox Product
| product_name = 
| product_name_en = 
| product_caption = 
| caption_width = 
| producer = 
| product_type = 
| mainuse = 
| product_slogan = 
| product_nickname =
| origin = 
| homepage = 
| userbox1 =
| userbox2 =
| userbox3 =
| userbox4 =
| userbox5 =
}}

產品名稱
產品英文名稱
產品圖例
圖片闊度
生產商
產品類型
主要用途
口號
產品別稱
產地
網站
用戶框1(其他資料或評價)
用戶框2
用戶框3
用戶框4
用戶框5

範例

反論壇機器人用戶欄目
Contrary Forum Robot User Program
Cfrup-1
生產商
T.W.P官方公司
產品類型
網上產品,防止機器人洗板
主要用途
防止用途
口號
暴風型警,生活權威。
產品別稱
反機器人
產地
香港
生產商網站
T.W.P官方論壇的網頁製作部
網民評價

Template:亞洲品牌

{{Infobox Product
| product_name = 反論壇機器人用戶欄目
| product_name_en = Contrary Forum Robot User Program
| product_caption = cfrup-1.jpg
| caption_width = 240
| producer = T.W.P官方公司
| product_type = 網上產品,防止機器人洗板
| mainuse = 防止用途
| product_slogan = 暴風型警,生活權威。
| product_nickname = 反機器人
| origin = 香港
| homepage = [http://twp.funbbs.me/ T.W.P官方論壇]的網頁製作部 
| userbox1 = {{亞洲品牌}}
| userbox2 =
| userbox3 =
| userbox4 =
| userbox5 =
}}
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。